OPĆINSKI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

PLAN VJEŽBI CZ OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2022.

Plan vježbi CZ 2022 Slavonski Šamac

Plan klasifikacijskih oznaka za 2022

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U UREDSKOM POSLOVANJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2022. GODINU

Odluka o usvajanju Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025.

ODLUKA O USVAJANJU PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2025. GODINE

Povedbeni program Općine Slavonski Šamac

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Slavonski Samac

ODLUKA O PROVOĐENJU MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI NA PODRUČJU OPĆINE sLAVONSKI šAMAC-2022.

PROGRAM MJERA I PROVEDBENI PLAN OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ZA PODRUČJE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2022. GODINI.

PLAN NABAVE-TREĆE IZMJENE I DOPUNE

PLAN NABAVE – 2021 TREĆE IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIK O MATERIJALNIM I DRUGIM PRAVIMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-21

ODLUKA-NAČELNIK-REFUNDACIJA TROŠKOVA TESTIRANJA-2021

ODLUKA O REFUNDACIJI TROŠKOVA TESTIRANJA NA VIRUS SARS-CoV-2

Imenovanje lokalnog koordinatora
Odluka o imenovanju radne skupine za izradu Provedbenog programa
Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa

ODLUKA O KUPOVINI RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA

POSLOVNIK STOŽERA CZ- 2021

ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2021

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU – DRUGE IZMJENE I DOPUNE

Odluka o sufinaciranju troškova mikročipiranja, kastracije i sterilizacije pasa i mačaka na području Općine Slavonski Šamac

PLAN NABAVE – 2021-PRVE IZMJENE I DOPUNE

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU TE ROKOVIMA PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA OSTALIH KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

PROGRAM aktivnosti zaštite od požara 2021.

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U 2021. GODINI

ODLUKA O PROVOĐENJU MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PROGRAM MJERA I PROVEDBENI PLAN OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ZA PODRUČJE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. GODINI

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU-2020

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO-DRUGE IZMJENE I DOPUNE-2020

PLAN NABAVE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-DRUGE IZMJENE I DOPUNE-2020.GODINE

PLAN NABAVE ZA 2020.GODINU-PRVE IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ-2020

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020.GOD.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA U 2019.GODINI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD ZAKUPA U 2020.GODINI

IZMJENA ODLUKE-STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

ODLUKA O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 7-12 2019.

ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU I ROKOVIMA-2020

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA INVENTURNOG POVJRENSTVA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM POPISU IMOVINE, SITNOG INVENTARA… NA DAN 31.12.2019.

IZVJEŠĆE-DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2019

IZVJEŠĆE SOCIJALNA SKRB 2019

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture općine Slavonski Šamac za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2019. godinu

 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC U 2020. GODINI

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2020. GODINU

ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH POZICIJA PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

POPIS KORISNIKA I SPONZORSTVA OD 1.1.-31.12.2019.

PLAN NABAVE-2020. GODINA

ODLUKA-PROGRAM MJERA PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA-2020 ODLUKA O PROVOĐENJU MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PROGRAM MJERA-2020

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA

PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

ODLUKA -IMENOVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA POSTROJBE CZ

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2018. GODINE DO 31. 12. 2018. GODINE

GODIŠNJE IZVRŠENJE-2018

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU-DRUGE IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

http://www.bpz.hr/_Data/Files/19032994111825.pdf

PLAN NABAVE ZA 2019-PRVE IZMJENE I PROMJENE

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Slavonski Šamac u 2019. godini.

PLAN NABAVE ZA 2019

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MJERA I PROVEDBENOG PLANA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSKEKCIJE…

PROGRAM MJERA I PROVEDBENI PLAN OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ZA PODRUČJE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2019. GODINI

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA 1.1.2018.-31.12.2018.

PLAN NABAVE-IZMJENE I DOPUNE-05.11.2018

PLAN NABAVE-IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA-PGO-DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU

PRAVILNIK O KRITERIJIMA, MJERILIMA, UVJETIMA I POSTUPKU OTPISA POTRAŽIVANJA I OBVEZA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU-ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE

odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Slavonski Šamac

odluka o osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Slavonski Šamac

rješenje-radna skupina 

PLAN NABAVE-2018-PRVE IZMJENE I DOPUNE

PLAN NABAVE ZA 2018

PLAN NABAVE
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA
ODLUKA O IZRADI PGO
ODLUKA-PROJEKTNI TIM-SLAVONSKI BROD 3
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
Plan savjetovanja
pLAN SAVJETOVANJA – TABLICA Plan savjetovanja
(PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2017. GODINU)
PLAN NABAVE-2017
izmjene i dopune_PLAN NABAVE – 2016
PRAVILNIK_JEDNOSTAVNA NABAVA_final
popis-korisnika-sponzorstva-i-donacija-za-2016-godinu
registar-sklopljenih-ugovora-u-2016-g
procedura-obracuna-i-naplate-prihoda-opcine-slavonski-samac
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
(Izvršenje Programa socijalne skrbi za 2015.)
(Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.)
(Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.)
(Izvršenje Programa DRUŠTVENE DJELATNOSTIi za 2015.)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015.GODINU
PLAN NABAVE 2016
(PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU SLAV ŠAMAC-2016)
(PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2016. GODINU)
(ODLUKA O IMENOVANJU-SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE-2015-SLŠ)
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2015.g.
Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2015. godinu
(Odluka o zapocinjanju postupka o potrebi ocjene strateške procjene)
Izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu
Plan nabave 2015.g.
Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2014. godinu
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2014.
PRAVILNIK BAGATELNA NABAVA
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
(STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2013)
(POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA-2013)
Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2013. godinu
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2013.
procedura i dijagram
procedura narud_benica
procedura ra_uni
procedura ugovornih obveza
izjava o nepostojanju sukoba interesa
izjava o nepostojanju sukoba interesa II.dio
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o oslobođenju od komunalne naknade
ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2012
 Isplata pomoći redovnim studentima s područja Općine
Plan javne nabave za 2013. godinu
Izjava o ne postojanju sukoba interesa