Sjednice Općinskog vijeća

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZAPISNIK-3.-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2021-USVOJEN 16.12.2021. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆOINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU-USVOJENO 16.12.2021. GODINE

NASLOV STRANICA-REBALANS -2021

1.REBALANS-PRIHODI 2021

2.REBALANS-RASHODI 2021

3.REBALANS-RAČUN ZADUŽIVANJA 2021

4.REBALANS-VIŠAK PRETH,GODINA 2021

5.REBALANS-PRIHODI ANALITIKA 2021

6.REBALANS-RASHODI-PROGRAMI I AKTIVNOSTI 2021

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRATSRUKTURE-2021-USVOJENO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI-2021-USVOJENO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2021-USVOJENO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU-USVOJENO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2021. GODINI-USVOJENO

PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2022.GODINU, PROJEKCIJE ZA 2023.I 2024. GODINU.

PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2022. GODINU

1.PRIHODI

2.RASHODI

3.RAČUN ZADUŽIVANJA

4.VIŠAK-MANJAK

5.PRIHODI ANALITIKA

6.PRIHODI+PROJEKCIJE

7.RASHODI-PROGRAMI I AKRIVNOSTI

OBRAZLOŽENJE PRORAČUN 2022-SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2022. GODINU.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2022. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2022. GODINI PROGRAM FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2022. GODINU.

GODISNJI-PLAN-DAVANJA-KONCESIJA-202;GODISNJI-PLAN-DAVANJA-KONCESIJA-2022

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2022. GODINI

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Slavonski Šamac-2022

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2022. GODINI.

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU

PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA 2022. GODINA

ODLUKA O USKLAĐIVANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC

Općina Slavonski Šamac procjena rizika 2021

PETE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Odluka o davanju MRD na upravljanje i korištenje

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-DRUGE DOPUNE

 

3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Odluka-suglasnost za provedbu projekta rasvjeta nogometnog igrališta i pristupnih cesta-2021

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 1.1.2021.-30.06.2021.

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 1-6 za 2021

Odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika općine slavonski šamac za razdoblje 1-6 2021.-usvojeno

ODLUKA O ISPLATI POMOĆI REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA AKADEMSKU GODINU 2021-2022-USVOJENO

ODLUKA O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA I FINANCIRANJU PROGRAMA IGRAONICE DJESCE S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU-ZA VIJEĆE

odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu.-usvojeno

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Slavonski Šamac-treće izmjene i dopine-usvojeno

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA-IZMJENE I DOPUNE

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA FINANCIJE I PRORAČUN

ZAKLJUČAK -NIKICA MANDIĆ-21

ODLUKA O OSNOVICI I KOEFICIJENTU ZA IZRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZAPISNIK-3.-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2021

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2021

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA PROJEKT IZGRADNJA I OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U SLAVONSKOM ŠAMCU

ODLUKA-FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA-IZMJENE I DOPUNE-2021-USVOJENO

PRIJEDLOG ODLUKE MRTVOZORNIK- 2021-DR.MARKO -USVOJENO

ZAKLJUČAK -RKT ŽUPNI URED RBDM KRUŠEVICA

POZIV- 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2021. god

ZAPISNIK-KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OV 2021.

RJEŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST-2021

RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNICE OV-2021

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA-2021

RJEŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA-2021

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE-2021

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE-2021

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

POZIV-PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA O.V. – 2021

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNE POMOĆI VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA -USVOJENO

ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE -2021-USVOJENA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZEMLJIŠNE PARCELE U PODUZETNIČKOJ ZONI SLAVONSKI ŠAMAC-USVOJENA

ZAKLJUČAK O ZAMOLBI KORPAŠ d.o.o., VLADISLAVCI-2021-USVOJENO

POZIV- 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2021. god

ZAPISNIK 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2020-usvojen

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020. GODINE.

ZAKLJUČAK-IZVJEŠĆE INVENTURNOG POVJERENSTVA O POPISU IMOVINE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMACA NA DAN 31.12.2020.-USVOJENO

ODLUKA O RASPODJELI REZILTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020. GODINE

IZVRŠENJE PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2020

ODLUKA-IZVJEŠĆE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020-usvojeno

ODLUKA-IZVJEŠĆE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020-usvojeno

IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2020

IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI-2020. GODINA

ODLUKA-IZVJEŠĆE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2020-usvojeno

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI-2020

ODLUKA-IZVJEŠĆE PROGRAMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2020-usvojeno

IZVRŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2020- NEZAKONITA GRADNJA

ODLUKA-IZVJEŠĆE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO izgrađenih zgrada-2020. usvojeno

ODLUKA-IZVJEŠĆE NAČELNIKA 7-12- 2020-usvojeno

izvješće načelnika 7-12 za 2020

Izvješće plan gospodarenjem otpadom – 2021. godina

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA PGO

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITČKIM STRANKAMA U OV OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. -usvojeno

ANALIZA SUSTAVA CZ 2020-usvojeno

STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZAKLJUČAK O ODOBRENJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA-ŽNS BPŽ

ZAPISNIK 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2021

POZIV- 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA –

ZAPISNIK S 22. SJEDNICE OV-USVOJEN

NASLOV.STRANICA-REBALANS-2020.G-USVOJEN

1.PRIHODI-REBALANS 2020

2.RASHODI-REBALANS 2020

3.RAČUN ZADUŽIVANJA

4.VIŠAK PRIHODA REBALANS 2020

5.PRIHODI ANALITIKA REBALANS 2020

6.RASHODI-PROGRAMI I AKT.-REBALANS 2020

IZMJENE I DOPUNEPLAN RAZVOJNIH PROGRAMA -ZA 2020

IZMJENE-I-DOPUNE-PROGRAMA-GRADENJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-2021-USVOJENO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU-USVOJENO

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2020. GODINI

PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU-NASLOV

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU

1. PRIHODI 2021, I PROJEKCIJE

2. RASHODI 2021, I PROJEKCIJE

3.RAČUN FINANCIRANJA 2021, PROJEKCIJE

4.VIŠAK PRIHODA REBALANS 2020

6. RASHODI PROGRAM I I AKTIVNOSTI 2021 I PROJEKCIJE

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTUKTURE ZA 2021. GODINU-USVOJENO

PROGRAM FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU-USVOJENO

PROGRAM-JAVNIH-POTREBA-NA-PODRUCJU-DRUSTVENIH-DJELATNOSTI-2021-1

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA-2021 god

SREDNJOROČNI TROGODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021 DO 2023. GODINE

PROGRAM-UTROSKA-SREDSTAVA-ZA-2021-NEZAKONITA-GRADNJA-2021

Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-usvojeno

PROGRAM-KORISTENJA-SREDSTAVA-NAKNADE-ZA-PROMJENU-NAMJENE-POLJOPR.ZEMLJISTA-ZA-2021-USVOJENO

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-DRUGE IZMJENE I DOPUNE-

Odluka-o-usvajanju-Strategije-upravljanja-imovinom-za-razdoblje-od-2021.-do-2027.-godine

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE-ZA VIJEĆE

ZAPISNIK S 23. SJEDNICE OV – NEVERIFICIRAN

 

ZAPISNIK 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2020-neverificiran

ODLUKA-SUDAC POROTNIK-ŽUPANIJSKI SUD-2020-USVOJENA

PRILOG 1, PRILOG 2, PRILOG 2-1, PRILOG 3, PRILOG 4, PRILOG 5, PRILOG 6, PRILOG 7, PRILOG 8, PRILOG 9, PRILOG 10, PRILOG 11, PRILOG 12

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021 GODINU

ODLUKA-PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA-2021-USVOJENO

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2021. godinu -USVOJENO

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MANDATNE KOMISIJE – 2020.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE-2020.

ZAPISNIK S 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA-30.11.2020.

Zapisnik 21. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O ODBIJANJU ZAMOLBE

ODLUKA O KUPOVINI DIJELA K.Č.BR.161/2; K.O.SLAVONSKI ŠAMAC ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U SLAVONSKOM ŠAMCU

ODLUKA O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA I FINANCIRANJU IGRAONICE-2020

ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA-GRABOVINA-KOM.DOPRINOS-2020

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA-2020-USVOJENO

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2020-USVOJENO

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-USVOJENO

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE SLAVONSK ŠAMAC ZA 2019.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019_

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2020.-USVOJENO

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 1-6 2020

izvješće načelnika 1-6 za 2020

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

ODLUKA O PLAĆI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKAU JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC -TREĆE IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-UREĐENJE IZVIĐAČKOG KAMPA

ZAPISNIK 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2020-USVOJEN

POZIV -21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAPISNIK 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2020-neverificiran

ODLUKA- NAGODBA ADELA KRAMARIĆ BOŽIĆ-2020

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2020

STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-PROČIŠĆENI TEKST

ZAKLJUČAK-IZVJEŠĆE INVENTURNOG POVJERENSTVA O POPISU IMOVINE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMACA NA DAN 31.1.22019.-usvojeno

Odluka o kupovini radnih bilježnica osnovnoškolcima s područja općine Slavonski Šamc za školsku 2020.-2021. godinu.-usvojeno

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI-2020

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU-2020-usvojeno

ZAPISNIK 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2020-usvojen

POZIV 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAPISNIK-19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (neverificiran)

Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac  (usvojen)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. god.

Izvješće o izvršenju programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2019. god.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture općine Slavonski Šamac za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Slavonski Šamac za 2019. god.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU (2)

IZVJEŠĆE-DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2019

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Općine Slavonski Šamac za 2019. god.

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. god.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 7-12 2019.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Slavonski Šamac za razdoblje srpanj-prosinac 2019. god.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.

Program korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Slavonski Šamac u 2020. god.

ODLUKA o raspoređivanju sredstava političkim strankama u Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac u 2020. godini (2)

Analiza stanja sustava civilne zaštite-2020. god.

Odluka o sklapanju sporazuma kojim će se regulirati međusobni odnosi turističkih zajednica i općina s područja slavonske posavine u turističkoj destinaciji Moja lijepa Slavonija kraj Save

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠENJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda-2020

Odluka o otpisu potraživanja

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA-USVOJEN

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2019.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIRANJA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2019.

VODIČ ZA GRAĐANE -PRORAČUN 2020-S.ŠAMAC (3)

OBRAZLOŽENJE PRORAČUN 2020-ZA OBJAVU

PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU…

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMACA ZA 2020. GODINU.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2020. GODINI

PROGRAM FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU.

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU.

PLAN DAVANJA KONCESIJA PRILOG 10

IZMJENE I DOPUNE SREDNJOROČNOG TROGODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC- 2020 GODINA-USVOJENO

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2020. GODINI.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020.-2022.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA…

ODLUKA O PRIJEDLOGU ZA ZAMJENU IMENOVANOG MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

 

ZAPISNIK SA 17.SJEDNICE OV  (neverificiran)

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2019. GODINE

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Slavonski Šamac za razdoblje 1-6 2019.

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2019. GODINI

Izmjene i dopune Programa financiranja socijalne skrbi Općine Slavonski Šamac za 2019. godinu.

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Slavonski Šamac

Odluka o komunalnom redu Općine Slavonski Šamac

Treće izmjene i dopune Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Slavonski Šamac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje prostorija Društvenog doma u Slavonskom Šamcu i Društvenog doma u Kruševici

Odluka o imenovanju predstavnika za praćenje izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save

 

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-USVOJEN 07.10.2019. GODINE

POZIV-17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA O OSNIVANJU , SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O PLAĆI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA-DRUGE IZMJENE ODLUKA- PRAXIS VET D.O.O.

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA I PROGRAMA ZA 2018. GODINU

ZAPISNIK 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Poziv-16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-POZIV

ZAPISNIK 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2019

Odluka-donošenje procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Slavonski Šamac

IZVOD IZ PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA-2019.doc

Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. RH za područje općine Slavonski Šamac-2019

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. RH za područje općine Slavonski Šamac-2019

ZAKLJUČAK-IZVJEŠĆE O PLANU.GOSPODA-SLAVONSKI ŠAMAC-2019.docx

ODLUKA O UPRAVLJANJU SPORTSKIM OBJEKTIMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2019

ODLUKA-IZVJEŠĆE-NAČELNIKA-2018

izvješće načelnika 7-12 za 2018

Zaključak

ZAKLJUČAK-JOSIP VUKSANOVIĆ-2019

ODLUKA O UKIDANJU ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac-poziv

ZAPISNIK S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLIKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O ZAMJENI NEKRETNINA IZMEĐU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC I FIZIČKE OSOBE

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U OPĆINSKOM VIJEĆU U 2019. GODINI.

POZIV-13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZAPISNIK S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KG U 2018. GODINI

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2018. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2018. GODINI

PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SLAVONSKI

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA KOJE SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2019. GODINI

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019. GODINU

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2019. GODINI

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2019. GODINU

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA -POZIV

ZAPISNIK S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

ODLUKA-PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SLAVONSKI  ŠAMAC

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA PROJEKT UREĐENJE IZVIĐAČKOG KAMPA

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORIJA DRUŠTVENOG DOMA U SLAVONSKOM ŠAMCU I DRUŠTVENOG DOMA U KRUŠEVICI

ZAKLJUČAK-INFORMACIJE O STANJU PREDMETA NEVRAĆENIH KREDITA

DRUGE IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

 

11. sjednica Općinskog vijeća – poziv-

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

izvješće o radu načelnika Općine Slavonski Šamac od 1.1.2018. do 30.06.2018.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje 1.1. – 30.06. 2018 godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Sl. Šamac za razdoblje 1.1.30.06. 2018g

Odluka o darivanju vatrogasnog vozila u vlasništvu Općine Sl. Šamac DVD-u Sl. Šamac

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sl. Šamac za 2017. godinu

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja Općine Sl. Šamac

Odluka o dodjeli novčane pomoći učenika osnovnih škola s područja Općine Slavonski Šamac

Zaključak o traženju informacija o stanju predmeta za nevraćene kredite i kamate iz Poduzetničkih programa kreditirinja za žene i mlade

Zaključak o davanju suglasnosti za razgovore o ispostavi CTR-a na području općine Slavonski Šamac

 

9. sjednica Općinskog vijeća, 8.SVIBNJA 2018.g

9. sjednica

8. sjednica Općinskog vijeća, 20.OŽUJKA 2018.g

8. sjaenica

7. sjednica Općinskog vijeća, 31.SIJEČNJA 2018.g.

7. sjednica

6. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2017. g.
6. Sjednica OV
5. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. g.
5.sjednica Općinskog vijeća
1.sjednica Općinskog vijeća, 20.lipnja 2017.g.
1. sjednica OV
23.sjednica Općinskog vijeća, 11.travnja 2017.g.
23_sjednica OV
22. sjednica Općinskog vijeća, 7.ožujka 2017.g.
22.sjednica ov
21. sjednica Općinskog vijeća, 13.prosinca 2016.g._Proračun i rebalans
21-sjednica_-proracun-za-2017-g-i-rebalans-za-2016-g
20. sjednica Općinskog vijeća, 8.studenoga 2016.g.
20-sjednica-opcinskog-vijeca
19. sjednica Općinskog vijeća, 23.kolovoza 2016.g.
19.sjednica OV
18. sjednica Općinskog vijeća, 24.svibnja 2016.g.
18. sjednica OV
17.sjednica Općinskog vijeća, 2.ožujka 2016.g.
17.sjednica OV
16. sjednica Općinskog vijeća, 4.prosinca 2015.g._PRORAČUN za 2016.g.
16.sjednica
15. sjednica Općinskog vijeća, 17.studenog 2015.g.
15.sjednica
14. sjednica Općinskog vijeća, 25.rujna 2015.g.
14.sjednica OV
13.sjednica općinskog vijeća, 16.srpnja 2015.g.
13_sjednica općinskog vijeća
12.sjednica Općinskog vijeća, 3.lipnja 2015.g.
12.sjednica
11.sjednica Općinskog vijeća, 17.ožujka 2015.g.
11.sjednica
10.sjednica Općinskog vijeća, 29.siječnja 2015.g.
10.sjednica
9.sjednica Općinskog vijeća, 10.prosinca 2014.g.
9.sjednica_proračun
8. sjednica Općinskog vijeća, 26.studenoga 2014.g.
8.sjednica_materijali
7. sjednica Općinskog vijeća, 10. rujna 2014.g.
(POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE-1.1.-30.6.2014.-1)
(Polugodišnje izvješće 2014-1 strana)
PRIHODI-IZVRŠENJE-6,7
RASHODI IZVRŠENJE-3,4
prihodi-8 (1.1.-30.06.2014.)
RASHODI POZICIJE 30 6 2014(POLUG IZVJEŠĆE)
(PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2014 – NEZAKONITA GRADNJA)
ZAKLJUČAK-IZVJEŠĆE NAČELNICE 2014
ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2014
6. sjednica Općinskog vijeća, 11. lipnja 2014.g.
6.sjednica – materijali
5. sjednica Općinskog vijeća, 12. ožujka 2014.g.
5.sjednica – materijali
4. Sjednica Općinskog vijeća, 19.prosinca 2013.g.
(ODLUKA O IZVRŠ.PROR.2014)
(NASLOV.STRANICA PRORAČUN 2014.)
proračun 2014
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI-2014. GODINE –
(ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA -20…)
(PROGRAM JAVNIH POTREBA-DRUŠTVENE DJELAT-2014)
PLAN KAPITALNIH ULAGANJA 2014. GODINU-1
PROGRAM GRADNJE-KOMUNALNE INFR-2014-1
(PROGRAM ODRŽ-KOMUNALNE INFRA.2014)
(ODLUKA- POLITIČKE STRANKA FINANCIRANJE-2014)
(Analiza sustava zaštite i spašavanja 2013)
(SMJERNICE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 2014)
(odluka-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnol…)
NASLOV- REBALANS 2013
rebalans 2013
3. Sjednica Općinskog vijeća , 16.listopada 2013.g.
ODLUKA-IMENOVANJE ULICA 2013.
(ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVON…)
2. Sjednica Općinskog vijeća , 2.kolovoza 2013.g.
(ODLUKA O ODREĐIVANJU POTPISNIKA ŽIRO-RAČUNA-2013)
(RJEŠENJE-KOMISIJA za statut, poslovnik i normativnu djelat…)
(RJEŠENJE-POVJERENSTVO ZA ELEMENTARNE NEPOGODE 2013)
(ODLUKA-STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2013.)
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU-2013
ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI-2013
ODLUKA-PRISTUPANJE LAG-U SLAVONSKA RAVNICA 2013
1.Sjednica Općinskog vijeća , 17.lipnja 2013.g.
(RJEŠENJE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE 2013.)
(RJEŠENJE-PREDSJEDNIK OV 2013)
(RJEŠENJE MANDATNA KOMISIJA 2013.)
(RJEŠENJE-POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 2013.)