OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA ZA PROJEKTNOG ASISTENTA/ICU PROJEKTA "ZAŽELI POSAO-PRIHVATI IZAZOV"

U svezi oglasa objavljenog dana 29.prosinac 2017. godine na stranicama općine Slavonski Šamac za prijam na određeno vrijeme Projketni asistent/ica projekta „Zaželi posao-prihvati izazov“ , obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Andrijana Janković
  2. Zora Bulog

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata i intervju, održati dana 16. siječnja  2018. godine (utorak), pisano testiranje s početkom u 17:00 sati i intervju s početkom u 18:30 sati u vijećnici Općine Slavonski Šamac, K. Zvonimira 63, Slavonski Šamac.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.
 
PODRUČJE TESTIRANJA:
 
1. pisano testiranje
izvor:
Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.- nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta
Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. .- nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta
Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.-  nalaze se i objavljuju u prilogu ovoga dokumenta
 
2. razgovor:
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Za svaki dio testiranja ( pisano testiranje , razgovor ) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povjerenstvo dostavlja Načelniku Općine Slavonski Šamac, koji će potom donijeti Odluku o prijemu u radni odnos
 
NAČIN PROVEDBE TESTIRANJA:
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas  te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.
Po dolasku na prethodnu pisano testiranje i intervju od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem.
Kandidatima će biti podijeljeno 10 pitanja za provjeru znanja iz naprijed navedenih izvora koji  se objavljuju  na službenim web stranicama Općine Slavonski Šamac.
Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50%  (najmanje 14 bodova) na provedenom pisanom testiranju
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u  Općini Slavonski Šamac na radno mjesto voditelja/ice projekta i projektni asistent/ica projekta „Tu smo za vas“ (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, sposobnost  i motivaciju za rad u Općini Slavonski Šamac. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja Načelniku Općine Slavonski Šamac
Načelnik Općine Slavonski Šamac donosi Odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme.
Upute_za_korisnike_sredstava-informiranjekomunikacija-i-vidljivost-projekata-financiranih-u-okviru-EFRR (1)Opći-uvjeti-koji-se-primjenjuju-na-projekte-financirane-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-u-financijskom-razdoblju-2014.-2020_ (3)Korisnički_priručnik_za_prijavni_obrazac_A (1) (2)
 Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
ZAŽELI