Obavijest prema članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

Opis poslova koje će obavljati KOMUNALNI DJELATNIK za kojeg je pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac raspisao NATJEČAJ, nalaze se u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac, od 04. veljače 2016. godine (KLASA: 023-01/16-01/14; URBROJ: 2178/09-01-16-1), a koji je objavljen na web stranici Općine Slavonski Šamac.
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava naznačeni su u Odluci o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 11/2010).