Odluka o kupovini radnih bilježnica osnovnoškolcima s područja općine Slavonski Šamac za  školsku 2020./2021. godinu  

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/18.), Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu i Programa financiranja socijalne skrbi Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 29/19.), Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac  na svojoj 20.sjednici  održanoj 10. lipnja 2020. godine

ODLUKU

o kupovini radnih bilježnica osnovnoškolcima s područja općine Slavonski Šamac za  školsku 2020./2021. godinu

 

I

 

            Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac odobrava izdvajanje financijskih sredstava za  kupovinu radnih bilježnica učenicima osnovnoškolcima s područja općine Slavonski Šamac za školsku 2020./2021. godinu.­­­­­

            Nabava radnih bilježnica obavit će se u suradnji s Osnovnom školom „Josip Kozarac“ Slavonski Šamac i Osnovnom školom „Mijat Stojanović“ Babina Greda za djecu iz Kruševice koja pohađaju tu školu  (dogovor oko popisa radnih bilježnica, broja djece i sl.).

            Radne bilježnice će podijeliti učenicima-roditeljima djelatnici škola iz stavka 2. ovog članka.

II

 

            Sredstva namijenjena za kupovinu radnih bilježnica teretit će poziciju 055 konto 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi.

            Za provođenje ove Odluke zadužuju se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac.

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena  na službenim internetskim stranicama Općine Slavonski Šamac.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 600-01/20-01/4

URBROJ: 2178/09-02-20-1