SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

PRAVNA OSNOVA ZA MIJENJANJE STATUTA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC I POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Iz izmjena i dopuna oba Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  proizlazi kako jedinice lokalne samouprave moraju uskladiti Svoje Statute i Poslovnike u roku od 60 dana od stupanja na snagu, s tim da određeni stavci Zakona stupaju na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Najvažnije promjene u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnose se na ukidanje zamjenika načelnika, smanjivanje broja članova općinskog vijeća, promjene u načinu raspuštanja predstavničkog tijela, prava osoba izabranih na određene dužnosti, promjene u financiranju JLS, način reguliranja prestanka mandata općinskom načelniku, neposredno odlučivanje građana u odlučivanju, itd.

Najvažnije promjene u Zakonu o lokalnim izborima odnose se na raspisivanje i održavanje izbora, mandat načelnika, izbor članova predstavničkih tijela, mirovanje mandata, konstituiranje predstavničkog tijela, nespojive dužnosti u izboru općinskih načelnika itd.

Na osnovu izmjena oba Zakona, a na temelju  čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela JLS – pri donošenju općih akata dužna su provoditi savjetovanje s javnošću –

Općina Slavonski Šamac provodi savjetovanje s javnošću prije donošenja:

  • STATUTA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i prijedlog Statuta Općine Slavonski Šamac možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU-STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

OBRAZAC- SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU-STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2021-PRIJEDLOG

  • POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i prijedlog Poslovnka o radu Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU-POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA-2021

OBRAZAC SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU-POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-PRIJEDLOG-2021

RAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. GODINI (dalje: Odluka)

Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana  je odredbi čl. 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine”, br. 29/19 i 98/19), a koji je stupio na snagu 24. 03. 2019. godine.

Člankom 10., st. 3. Zakona određeno je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna JLS donosi predstavničko tijelo JLS.

Općina Slavonski Šamac u Proračunu za 2021. godinu planirala je iznos od 20.000,00 kn za tu namjenu i taj iznos raspoređuje se za financiranje političkih stranaka  i to prema broju članova Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac (11).

Naime, u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, krajem ožujka, početkom travnja 2020. godine bit će raspisani izbori za članove predstavničkih tijela JLS, čime će prestati mandat članovima sadašnjeg saziva Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac, tako da se sredstva za ove namjene neće isplaćivati u razdoblju od stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju izbora do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac, kada će biti donesena nova Odluka u skladu sa zastupljenošću stranaka, odnosno nezavisnih vijećnika, u novom sazivu Općinskog vijeća.

S tim u vezi, prijedlog ove Odluke je raspored predviđenih proračunskih sredstava  na mjesečnoj razini, odnosno mjesečni iznos sredstav prema zastupljenosti pojedine političke stranke u Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac.

  • ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. GODINI

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC- SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU-ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

OBRAZAC SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU-ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. GODINI

PRIJEDLOG ODLUKA RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U O.V. OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC U 2021. GODINI