Projekti

PROJEKT IZGRADNJA JAVNO POSLOVNE ZGRADE ETAPA 1-VATROGASNI DOM (REFERENTNI BROJ PROJEKTA PORLZ187)

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Ukupna vrijednost izvedenih radova i stručnog nadzora 1.262.211,92 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo 550.000,00 kn.

Završena je prva etapa prve faze Vatrogasnog doma u sklopu projekta izgradnje javno poslovne zgrade u Slavonskom Šamcu. Ovim projektom planira se poboljšati protupožarna zaštita na području općine Slavonski Šamac.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.

 

Projekt „Mobilno reciklažno dvorište (MRD) Općine Slavonski Šamac“ započeo s provedbom

Načelnik Općine Slavonski Šamac Branislav Milinović u studenom 2020 godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Mobilno reciklažno dvorište (MRD) Općine Slavonski Šamac“. Ugovor je stupio na snagu 30. studenog 2020. godine. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok je Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 248.350,00 kuna, dok bespovratna sredstva iznose ukupno 204.236,10 kune.

Svrha Projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Slavonski Šamac i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Ispunjenjem svrhe projekta Općina Slavonski Šamac izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jedne mobilne jedinice na području svog djelovanja.

Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti, odnosno elemente:

 1. Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD),
 2. Izobrazno-informativne aktivnosti,
 3. Promocija i vidljivost, i
 4. Upravljanje projektom.

Planirano završetak provedbe projekta je datum 30. rujna 2021. godine

 

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU:

 • Korisnik: Općina Slavonski Šamac
 • Kod projekta: KK.06.3.1.16.0057
 • Ukupna vrijednost: 248.350,00 kuna
 • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 240.277,77 kuna
 • EU sufinanciranje projekta: 204.236,10 kuna
 • Početak provedbe projekta: 30.11.2020.
 • Trajanje provedbe projekta: 10 mjeseci
 • Kontakt osoba: Branislav Milinović, načelnik Općine

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr

Projekt „Zaželi posao – prihvati izazov! II faza“

0pis projekta:
Projekt „Zaželi posao – prihvati izazov! II faza, kodni broj UP.02.1.1.13.0177, potpisan 18. lipnja 2020.
unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Europskog
socijalnog fonda
Projekt je planiran u trajanju od 18 mjeseci. U projekt je prema unaprijed određenim
kriterijima uključeno 19 žena koje će biti zaposlene na 12 mjeseci, skrbiti će se minimalno o 114
starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Slavonski Šamac kojima će u sklopu provedbe projekta
biti mjesečno dostavljani higijenski paketi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.715.235,00 kuna u
potpunosti je financiran (100%) sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Ciljevi projekta:
Nezaposlenim ženama omogućiti zapošljavanje u lokalnoj zajednici te unaprijediti njihova
znanja i vještine za potrebe tržišta rada te im na taj način dugoročno osigurati veću zapošljivost.
Drugi cilj projekta jest povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika ( starijih i nemoćnih
osoba te osoba u nepovoljnom položaju) pružanjem svakodnevne skrbi u trajanju od 12 mjeseci.
Opće informacije o projektu:
Korisnik: Općina Slavonski Šamac
Kod projekta: UP02.1.1.13.0177
Ukupna vrijednost Projekta: 1.715.235,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.715.235,00 kuna,
EU doprinos: 1.715.235,00 kuna,
Početak provedbe projekta: 18.06.2020.
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Kontakt: Branislav Milinović, 035/473-349

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJA LOKALNE CESTE U ULICI HRVATSKIH BRANITELJA

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Općina Slavonski Šamac je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno realizirala projekt izgradnje lokalne ceste u ulici Hrvatskih branitelja u Slavonskom Šamcu. Izgrađeno je novih 300,00 m nerazvrstane ceste u naselju Slavonski Šamac.  Ukupna vrijednost projekta je 680.316,36 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovorom o sufinanciranju osiguralo 450.000,00 kn. Ovim projektom je ostvaren cilj unapređenja kvalitete života stanovništva Općine Slavonski Šamac kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture na području općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.

 

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U

ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Općina Slavonski Šamac je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno realizirala projekt izgradnje lokalne ceste u ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Izgrađeno je novih 350,00 m nerazvrstane ceste u naselju Kruševica.  Ukupna vrijednost projekta je 919.316,36 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovorom o sufinanciranju osiguralo 400.000,00 kn. Ovim projektom je ostvaren cilj unapređenja kvalitete života stanovništva Općine Slavonski Šamac kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture na području općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.

 • STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

EU-sufinanciranje

Tijekom 2015. godine Općina Slavonski Šamac aplicirala je na javni natječaj Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za provedbu mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

U okviru navedenog natječaja, Općini Slavonski Šamac dodijeljena je bespovratna financijska potpora za izradu Strateškog razvojnog programa općine, a koja sredstva su osigurana iz proračuna Europske unije (85%) – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Strateški razvojni program možete preuzeti ovdje:

srp_slavonski samac_final_WEB

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu

 •  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA U SLAVONSKOM ŠAMCU

               Procjena troškova gradnje-Investicijska vrijednost ovog projekta iznosi 918.112,00 kn, a podrazumjeva rušenje, sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju postojećih prostorija.
Korisnici ovog projekta bit će:
-Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Šamac-Kruševica (garaža za vatrogasna vozila, prostor za opremu i sastanke),
– Kulturno umjetnička društva (velika sala za nastupe).
-Sve ostale udruge na području općine za provođenje svojih programa,
-svi mještani općine.
Početkom 2011. godine okončan je postupak javne nabave za I fazu rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog doma u Slavonskom Šamcu, te je potpisan Ugovor s poduzećem Beljan d.o.o. Rapska 4, Đakovo. Vrijednost prve faze iznosi 515.497,31 kn.

               Za dio radova iz prve faze Općina Slavonski Šamac je izdvojila vlastitih sredstava iz proračuna za 2011. godinu u visini od 166.316,80 kn dok je Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva sufinanciralo dio radova iz prve faze u iznosu od 150.000,00 kn.

              Završetak radova prve faze rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog doma u Slavonskom Šamcu koja podrazumjeva sve radove do stavljanja zgrade pod krov predviđa se u ožujku 2012. godine.
Druga faza , odnosno stavljanje zgrade društvenog i vatrogasnog doma u funkciju predviđa se do 2013. godine.

 •  UREĐENJE AKUMULACIJSKOG JEZERA I IZGRADNJA ŠETNICE OKO JEZERA “ŠODERICA-TOPOLJE”

           Jezero “ŠODERICA-TOPOLJE” ima površinu 3,50 ha i nalazi se na području kruševačkih atara. Na prostoru u neposrednoj blizini jezera nalaze se: ribička kuća ŠRD “Amur” iz Slavonskog Šamca, lovačka kuća LD “Fazan” iz Slavonskog Šamca, te udruga izviđača porječana “Mihaljevica” iz Slavonskog Šamca.

           Cilj ovog projekta je unaprijediti i razviti posebne oblike turizma (sportsko-rekreativni, ribolovni, izletnički) kojima bi se iskoristili prirodni resursi kraja. U bliskoj budućnosti se planira na području oko jezera ponuditi i druge usluge kao što su sportski tereni itd. kako bi se na jednom mjestu zaokružila i dobila kompletna turistička usluga. Razlog pokretanja ovog projekta je interes za seoskim turizmom, a naročito ribolovnim i izletničkim, gdje uz dosadašnju skromniju gastronomsku ponudu gospodarstvo posjeti velik broj domaćih ribiča i izletnika.

Općina planira ivesticijska ulaganja financirati iz sljedećih izvora:

1. Sredstva novčane potpore Ministarstva turizma za Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “ZELENA BRAZDA”.

2. Vlastita sredstva.

Završetak uređenja jezera “ŠODERICA-TOPOLJE” je predviđen za 2014. godinu. – izgradnja sportskih terena, kupališta, parkirališta.

3.