Zakoni i propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst zakona (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – pročišćeni tekst zakona (NN 86/08, 61/11)
Zakon o proračunu – pročišćeni tekst zakona (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst zakona (NN 25/13, 85/15)

Zakon o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst zakona (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zakon o koncesijama (NN 143/12)

Zakon o grobljima – pročišćeni tekst zakona (NN 19/98, 50/12)

Zakon o javnoj nabavi – pročišćeni tekst zakona (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – pročišćeni tekst zakona (NN 86/12, 143/13)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Zakon o upravnim sporovima – pročišćeni tekst zakona (NN 20/10, 143/12, 152/14)

Zakon o upravnim pristojbama – pročišćeni tekst zakona (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14)

Zakon o porezu na dohodak – pročišćeni tekst zakona (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12,144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14,143/14)
Opći porezni zakon – pročišćeni tekst zakona (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13,26/15)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora – pročišćeni tekst zakona (NN 125/11, 64/15)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Zakon o područjima posebne državne skrbi – pročišćeni tekst zakona (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14,147/1418/15)

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – pročišćeni tekst zakona (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)